Statements

 • Немає категорій
 • Знайдено публікацій: 6


  Sophiia Kameniezkaia statement

  Sophiia Kameniezkaia statement

  Khmelnytskyy, April 2, 1973 Sophiia Kameniezkaia [Sofiya Kamentskaya], daughter of Mikhail, born 1922, resident in the city of Polonoye, Khmelnytskyy…

  Galina Bolchovskaia statement

  Galina Bolchovskaia statement

  Note: Galina’s husband was not Jewish Khmelnytskyy, March 29, 1973 Galina Bolchovskaia [Galina Bolkhovskaya Mikhaylovna], daughter of Mikhail, born 1920…

  Jakow Omeljaniuk statement

  Jakow Omeljaniuk statement

  Krasyliv, December 21, 1972 Jakov Omeljaniuk, son of Mikhail, born 1913 in Krasilov, Khmelnytskyy district. He is Ukrainian, a citizen…

  Moisey Katz statement

  Moisey Katz statement

  Khmelnytskyy, December 22, 1972 Moisey Katz, son of Meer [Moisey Meerovich Katz], born 1908, born and resident in Krasilov, Khmelnytskyy…